Rozenbottel Producties

Algemene voorwaarden Rozenbottel Producties

Download deze Algemene Voorwaarden (PDF, 66KB)

1. DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Rozenbottel Producties: onderneming/eenmanszaak gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer; 63217414, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij die gebruik maakt van de diensten van Rozenbottel Producties.

1.3 Partijen: de opdrachtgever en Rozenbottel Producties.

1.4 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Rozenbottel Producties zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

2. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder voorstel en of offerte van Rozenbottel Producties en op iedere overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Rozenbottel Producties.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rozenbottel Producties en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Aanbiedingen en offertes van Rozenbottel Producties zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij, naar beste weten, alle daarvoor benodigde essentiële informatie heeft verstrekt.

3.2. Aanbiedingen en offertes van Rozenbottel Producties zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen ondertekend, danwel de afspraken door Rozenbottel Producties schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever zijn aanvaard.

3.4 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk danwel mondeling gedaan.

3.5 Bij gebreke van schriftelijke vastlegging als in lid 3 bepaald, komt een overeenkomst eveneens tot stand indien Rozenbottel Producties met de werkzaamheden is begonnen, terwijl Opdrachtgever hiervan op de hoogte is en niet terstond bezwaar heeft gemaakt. Alsdan is de aanbieding of offerte van Rozenbottel Producties bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.7 Elke tussen Opdrachtgever en Rozenbottel Producties gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Rozenbottel Producties of Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

4. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Rozenbottel Producties overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Rozenbottel Producties gewenste vorm en wijze aan Rozenbottel Producties ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Rozenbottel Producties onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rozenbottel Producties ter beschikking gesteld gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Rozenbottel Producties noodzakelijk geachte personeel inzetten danwel laten inzetten teneinde Rozenbottel Producties in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.5 De uit de vertraging in uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.6 Rozenbottel Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Rozenbottel Producties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2. Rozenbottel Producties zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Rozenbottel producties bevordelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Voor zover de overeengekomen opdracht oplevering van een bepaald eindresultaat binnen een bepaalde termijn inhoudt, zal Rozenbottel Producties zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren binnen de overeengekomen planning, dan wel bij het ontbreken van een planning binnen een redelijke termijn. Afwijkingen ten opzichte van de planning dienen tijdig door Rozenbottel Producties te worden gerapporteerd aan Opdrachtgever.

5.4 Is voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Rozenbottel Producties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Rozenbottel Producties dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.5 Rozenbottel Producties is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.

5.6 Rozenbottel Producties is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rozenbottel Producties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. WIJZIGINGEN, MEERWERK & ANNULERING

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Rozenbottel Producties in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 De extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens in de originele overeenkomst overeengekomen tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door de wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachtte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rozenbottel Producties een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de, in dat kader, te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Rozenbottel Producties gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Rozenbottel Producties daardoor direct of indirect ontstaan.

6.6 Rozenbottel Producties behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Rozenbottel Producties kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Rozenbottel Producties de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

7. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan eindigt deze van rechtswege op de einddatum.

7.2 Partijen hebben het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden, tenzij de overeenkomst mondeling is gesloten, dan volstaat een mondelinge opzegging.

7.3 Ieder der partijen is gerechtigd buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance wordt verleend;
  • de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij haar onderneming staakt;
  • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd, danwel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

7.4 Het eindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

7.5 Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun geldigheid behouden.

7.6. Dit artikel laat het recht op ontbinding ingevolge de wet onverlet

8. GEBREKEN EN KLACHTENTERMIJNEN

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dient Opdrachgever zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan Rozenbottel Producties. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Rozenbottel Producties geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Rozenbottel Producties de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

8.3 Indien het alsnog verrichten van het overeengekomen niet meer mogelijk is, zal Rozenbottel Producties slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

9. GEHEIMHOUDING

9.1 Elk van partijen is verplicht tot geheimhouding van alle voor en na het aankan va n de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen van vertrouwelijk aard is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Rozenbottel Producties, tenzij anders is aangegeven. Alle door Rozenbottel Producties geproduceerde en/of verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rozenbottel Producties.

11. PRIJZEN EN TARIEVEN

11.1 De prijzen en/of tarieven zijn van toepassing zoals tussen partijen overeengekomen. Indien geen prijzen en/of tarieven zijn overeengekomen, dan gelden de prijzen en/of tarieven zoals staan vermeld in de offerte van Rozenbottel Producties. Indien ook geen offerte is uitgebracht dan gelden de door Rozenbottel Producties gebruikelijk te hanteren prijzen en/of tarieven.

11.2 Door Rozenbottel Producties gehanteerde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

11.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle onkosten die Rozenbottel Producties ter uitvoering van de opdracht heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever, dit met inbegrip van reiskosten.

12. FACTUREN EN BETALING

12.1 Rozenbottel Producties is gerechtigd periodiek te factureren.

12.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Rozenbottel Producties aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.2 Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn, is Opdrachtgever na door Rozenbottel Producties ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim en is Rozenbottel Producties gerechtigd wettelijke en/of buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Rozenbottel Producties echter hogere kosten heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De totale aansprakelijkheid van Rozenbottel Producties wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van éénmaal het jaarhonorarium.

13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 Rozenbottel Producties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Rozenbottel producties gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Rozenbottel Producties voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Rozenbottel Producties onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen danwel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Rozenbottel Producties en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Rozenbottel Producties voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.6 Rozenbottel Producties is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Rozenbottel Producties of derden.

13.7 Rozenbottel Producties is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door Opdrachtgever aanwenden van de door Rozenbottel Producties geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar Rozenbottel Producties aan Opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Rozenbottel Producties in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten, etc.

13.8 Rozenbottel Producties is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing- communicatie-, sponsor- en fondsenwervingsadviezen.

13.9 Indien Rozenbottel Producties in opdracht van Opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert, is Rozenbottel Producties niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart Rozenbottel Producties van alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Rozenbottel Producties.

14. OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rozenbottel Producties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Rozenbottel Producties opgeschort.

14.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

14.4 Indien Rozenbottel Producties bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

14.5 Rozenbottel Producties zal Opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel.

15. ACQUISITIE

15.1 Tenzij anders overeengekomen is Rozenbottel Producties gerechtigd om de bedrijfsnaam en/of het logo van de opdrachtgever, alsmede indien van toepassing de naam en/of het logo van het evenement waaraan Rozenbottel Producties heeft gewerkt, te plaatsen op haar website en hiermee film, woord en geschrift voor publiciteit- c.q. acquisitiedoeleinden te communiceren naar potentiële opdrachtgevers.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Partijen zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.